Meldplicht datalekken

1. Inleiding

Bewindvoerderskantoor Hamming, ingeschreven bij de KvK onder nummer 54428947, verwerkt persoonsgegevens voor en in opdracht van de cliënt. De Wet Bescherming persoonsgegevens merkt Bewindvoerderskantoor Hamming daarom aan als ‘bewerker’ en de cliënt aan als ‘verantwoordelijke’, in de zin van deze wet. De Wet Bescherming Persoonsgegevens vereist dat Bewindvoerderskantoor Hamming en de cliënt een bewerkersovereenkomst sluiten. Tevens is uitgelegd hoe Bewindvoeringskantoor Hamming met de wet Meldplicht Datalekken omgaat.

 

1.1 Bewerkersovereenkomst

Het onderstaande beschouwen wij als een bewerkersovereenkomst:

Bewindvoerderskantoor Hamming en de cliënt verplichten zich hierbij over en weer om de Wet bescherming Persoonsgegevens na te leven en zal de persoonsgegevens slechts verwerken in opdracht van de cliënt om uitvoering te geven aan de overeenkomst. Het is Bewindvoerderskantoor Hamming niet toegestaan de van de cliënt verkregen persoonsgegevens voor andere doeleinden te verwerken, dan voor de doeleinden zoals genoemd in de overeenkomst en in deze voorwaarden. Aangezien Bewindvoerderskantoor Hamming de gegevens voor en in opdracht van de cliënt verwerkt, garandeert de cliënt dat de persoonsgegevens verwerkt mogen worden op basis van een in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) genoemde grondslag.

Bewindvoerderskantoor Hamming neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van de cliënt te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen worden aangemerkt als een passend beveiligingsniveau in de zin van de WBP. De cliënt is gerechtigd om tijdens de looptijd van de overeenkomst door een onafhankelijke deskundige de naleving hiervan te controleren, bijvoorbeeld door middel van een audit. De cliënt zal alle kosten in verband met deze controle dragen.

 

1.2 Wet meldplicht datalekken

Indien blijkt dat bij Bewindvoerderskantoor Hamming sprake is van een datalek (als bedoeld in artikel 34a van de WBP) dat door Bewindvoerderskantoor Hamming gemeld moet worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n), dan zal Bewindvoerderskantoor Hamming de cliënt daarover zo snel mogelijk informeren nadat Bewindvoerderskantoor Hamming bekend is geworden met het datalek. Bewindvoerderskantoor Hamming probeert aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n) direct alle informatie te verstrekken die nodig is voor een volledige melding. Bewindvoerderskantoor Hamming dient en zal dit onverwijld melden bij het Meldloket datalekken Autoriteit Persoonsgegevens. Indien alle benodigde informatie nog niet bekend is (bijvoorbeeld omdat het datalek door Bewindvoerderskantoor Hamming nader wordt onderzocht), zal Bewindvoerderskantoor Hamming in ieder geval eerst een voorlopige melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene verrichten.

 

Indien de cliënt van Bewindvoerderskantoor Hamming een (voorlopige) melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene eist over een datalek bij Bewindvoerderskantoor Hamming, terwijl zonder meer voor de cliënt duidelijk is dat er bij Bewindvoerderskantoor Hamming geen sprake is van een datalek als bedoeld in artikel 34a van de WBP, dan is de cliënt aansprakelijk voor alle door Bewindvoerderskantoor Hamming in dat kader geleden schade en kosten (waaronder begrepen de reputatieschade) welke Bewindvoerderskantoor Hamming daardoor leidt. Bewindvoerderskantoor Hamming zal de melding dan direct intrekken.